Stubovi za elektro i TT vodove

Da bi se dobio kvalitetan i pravilan stub, kora, lika i veća zadebljanja moraju odmah da se uklone mašinskim putem. Nakon toga, stub se dovodi na mere propisane standardima SRPS D.B2.020 i granskim standardima elektroprivrede GSE 41/81 i GSE 55/86. Oni koji nisu zadovoljili kriterijume – odbacuju se. Skladištenje obrađenog drvenog stuba vršimo na prostranom, čvrstom, ravnom i asfaltiranom zemljištu kako bi se omogućilo što pravilnije i sporije sušenje i sprečio nastanak deformacija na drvetu.

Impregnacija stubova 

U zavisnosti od potreba krajnjih korisnika, impregnacija se obavlja kreozotnim uljem i neorganskim solima.

Impregnacija kreozotnim uljem GX-plus (EN13991 tip C) proizvodjača RUTGERS Nemačka i kreozotnim uljem Maderoil Tip C ( EN 13991) proizvođača Bilbaina de ALQUITRANES S.A. ŠPANIJA obavlja se u skladu sa standardima SRPS D.T4.022 i DIN 68811.

Svakodnevno se vodi dnevnik impregnacije u koji se unose svi bitni podaci i vrednosti definisane standardom. Kontrola procesa vrši se i beleži pomoću registar aparata. Pored toga, na grafikonu se upisuje broj šarže, datum, količina, kao i potpis lica ovlašćenog za kontrolu.

Nakon završene impregnacije vade se probni čepovi radi utvrđivanja prodora impregnacionog sredstva. Stubovi se posle impregnacije mere, a razlika u težini pokazuje količinu ulja koju je upila šarža čime dobijamo prosečnu težinu po m³. Svaki impregnisani stub se označava ekserima na kojima se obavezno nalazi dužina stuba, logotip proizvođača i godina impregnacije.

Impregnacija neorganskim solima obavlja se u skladu sa standardom SRPS D.T4.025. Sredstvo za impregnaciju (Wolmanit CX-8) ispitano je od strane ovlašćenih ustanova čije certifikate i tehnička uputstva posedujemo. Pre početka impregnacije određuje se koncentracija rastvora koja će se primeniti, u zavisnosti od vrste drveta, dimenzije i postupka.

Postupak se kontroliše preko dnevnika impregnacije i grafikona koji nakon završenog procesa potpisuje ovlašćeno lice. Svaki stub impregnisan neorganskim solima označava se ekserima na kojima se nalazi dužina stuba, logotip proizvođača i godina proizvodnje.

Tehnička dokumentacija koja se izdaje za impregnisane stubove

Za stubove impregnisane kreozotnim uljem:

 • Sertifikat – analiza kreozotnog ulja
 • Bezbednosni list za kreozotno ulje
 • Rešenje Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine Republike Srbije o pravu uvoza i upotrebe kreozotnog ulja GX-plus (EN13991 tip C) broj 532-01-222/2012-09 od 05.04.2013.
 • Izveštaj o ispitivanju materijala instituta IMS Beograd
 • ISO standard SRPS ISO 9001:2008.
 • ISO standard 14001:2005.
 • Rešenje Ministarstva Poljoprivrede i Zaštite životne sredine Republike Srbije o pravu uvoza i upotrebe kreozotnog ulja Maderoil Tip C (EN 13991) broj 532-01-850/2015-19 od 12.05.2015 .i sertifikat
  SRPS OHSAS 18001:2008

Za stubove impregnisane neorganskim solima:

 • Rešenje Ministarstva Poljoprivrede i Zaštite životne sredine Republike Srbije o pravu uvoza i upotrebe sredstva neorganske soli Wolmanit CX-8 broj 532-01-1600/2015-19 od 08.07.2015
 • Sertifikati i tehnička uputstva proizvođača mešavina soli
 • Tehnička dozvola sertifikat – RATEL
 • Izveštaj o ispitivanju materijala instituta IMS Beograd
 • ISO standard kvaliteta.

Copyright © Impregnacija.rs 2024